Stt SUS IF gennem klubsupport.dk

Nyt fra Bold.dk

Forretningsorden for Sus Idrtsforening.

Lagt p af Anders Stauner den 26-01-2011 kl. 08:46

Forretningsorden for Sus Idrtsforening.

Opgaver og konstituering:

01: Bestyrelsen i Sus IF skal under ansvar overfor foreningens vedtgter og de konomiske rammer, der er givet, varetage de
opgaver, som foreningens generalforsamling plgger denne, herunder udarbejdelse af det kommende regnskabsrs budget.
02: Bestyrelsen bestr af de i foreningens vedtgter anfrte medlemmer.
03: Bestyrelsen konstituerer sig, p frstkommende mde, efter generalforsamlingen med kasserer, nstformand/sekretr,
seniorudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand.
Bestyrelsen kan nedstte de udvalg, som sknnes ndvendige.

Indkaldelse til mder, dagsorden og mdepligter:

04: Bestyrelsesmder afholdes mindst 6 gange rligt, eller nr formanden eller mindst 3 medlemmer finder det ndvendigt.
05: Ekstraordinre bestyrelsesmder kan indvarsles, af formanden, sfremt der skal behandles en presserende sag.
06: Er et medlem forhindret i at give mde, skal dette meddeles til formanden eller sekretren, i god tid inden mdets start.
07: I beslutningsprotokollen anfres, for hvert mde, hvilke medlemmer der har vret fravrende.
08: Formanden udarbejder, i samrd med sekretren, dagsordenen fr mderne. Denne dagsorden skal, sammen med relevant bilag
indeholde, som minimum, flg. punkter: Siden sidst, konomi, nyt fra seniorudvalget, nyt fra ungdomsudvalg, forslag og eventuelt.
Dagsorden kan dog undlades, jvf. 05. Formanden beslutter i hvilken rkkeflge sagerne behandles og kan fravige den,
i dagsordenen angivne rkkeflge, sfremt dette sknnes ndvendigt.

Forhandlinger, protokol og referat:

09: Mder ledes af formanden, eller i dennes fravr af nstformanden.
10: Formanden, eller dennes stedfortrder, afgr alle forhold omkring forhandlingsledelsen, formulerer beslutninger, leder evt.
afstemninger, og drager i samrd med sekretren omsorg for, at alle beslutninger fres til protokol.
11: P baggrund af protokollen, udsendes der beslutningsreferat, senest 14 dage efter hvert mde, sledes at protokollen kan
underskrives af samtlige mdedeltagere, p det efterflgende mde.
12: Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til, forelbig, at rette sig efter formandens tolkning af forretningsordenen. Eventuelle
klager, i denne anledning, kan optages som et punkt, p nste ordinre bestyrelsesmde.
13: Bestyrelsen kan indkalde de personer, som sknnes ndvendige for en sags behandling. Disse indkaldte personer har ikke
stemmeret.

Dagsorden i vrigt:

14: Ethvert bestyrelsesmedlem kan, ved mdets begyndelse, begre ordet til forretningsordenen.
15: Formanden starter mdet med at konstatere, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er mdt. Det frste punkt p ethvert bestyrelsesmde
er godkendelse af dagsordenen. Derefter foresprges, om der er bestyrelsesmedlemmer, der har kommentar til denne.
16: Formanden kan beslutte, om der til dagsordenen skal vre et punkt, der omhandler opflgning af forrige mdes beslutninger.

Inhabilitet:

17: Et bestyrelsesmedlem skal, senest ved mdets begyndelse, underrette formanden, hvis der er forhold, som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

Afstemninger:

18: Bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i afstemninger, sfremt de er personligt tilstede, p bestyrelsesmdet.
19: Afstemninger foregr ved hndsoprkning, eller skriftligt, sfremt 1 bestyrelsesmedlem mtte nske dette.
20: Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.
21: Er der, efter formandens skn, ingen tvivl om en sags udfald, udtaler han den afgrelse, han sknner, der er enighed om.
22: Er der, herefter, ingen der forlanger afstemning, erklrer formanden sagen for afgjort og frt til protokols, som nvnt 1 11.
23: Ethvert medlem kan forlange, at f en afvigende mening frt til protokols.

Gennemfrelse af beslutninger:

24: Bestyrelsen trffer, ved ethvert mde, beslutning om, hvorledes de trufne beslutninger skal sttes i vrk, og offentliggres.
25: Under formandens ansvar, phviler det alle i bestyrelsen, at drage omsorg for, at de vedtagne beslutninger gennemfres.

Vedtaget p bestyrelsesmdet den 6/12 2005.

Niels B. Petersen Ib Helt Hans Erik Pedersen Kasper E. Pedersen John Rasmussen

 


Her loades formularen

MK2

Klub logo

Intersport

Nyt fra Indkast.dk


 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...