Stt SUS IF gennem klubsupport.dk

Nyt fra Bold.dk

Vedtgter Fodboldens Venner

Den 30-01-2010 kl. 08:43

Vedtgter for Fodboldens Venner.

Navn og hjemsted:

01
Foreningens navn er Fodboldens Venner.
Foreningen er hjemmehrende i Nstved kommune.

Forml:

02
Fodboldens Venners forml er at sttte ungdomsaktiviteterne i Sus Idrtsforening.

Betingelser for medlems skab:

03
Som medlem kan optages alle der indlser rligt medlemskontingent eller som har indbetalt kontingent til Sus IF.

Foreningens tegning og aktiviteter:

04
Foreningen tegnes af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse, samt den vrige bestyrelse forestr den daglige ledelse, og reprsenterer foreningen i alle forhold.

05
Bestyrelsen bestr af en formand, en kasserer og sekretr samt 3 andre bestyrelsesmedlemmer, som alle skal vre lovligt valgt, p foreningens generalforsamling.

06
Svel foreningens medlemmer, som bestyrelsesmedlemmer kan ikke, p egen hnd, foretage konomiske transaktioner p foreningens vegne, uden dette forinden er godkendt af
foreningens bestyrelse, og det fremgr af foreningens protokol, at dette har vret behandlet i
bestyrelsen.

07
Svel foreningens medlemmer som bestyrelsesmedlemmer hfter ikke personligt for de, af foreningens indgede gldsforpligtelser, for hvilke foreningen alene hfter med dens respektive
formue.

Foreningens daglige virke:

08
Bestyrelsen konstituerer sig p frstkommende mde, efter generalforsamlingen, og som nvnt i den, af bestyrelsen godkendte forretningsorden, som rligt fremlgges af formanden, til godkendelse. Det konstituerede mde skal finde sted, senest 14 dage efter generalforsamlingen.

09
De valgte bestyrelsessuppleanter kan, efter aftale, deltage i bestyrelsesmderne, men uden stemmeret.
10
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, nr mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Regnskab:

11
Foreningens regnskabsr er fra perioden 01. november til 31. oktober.

12
Kassereren frer foreningens regnskab, som afsluttes pr. 31. oktober. Regnskabet afleveres senest 14 dage fr foreningens generalforsamling, til de valgte revisorer, som herefter reviderer dette.

13
Det phviler kassereren, at foreningens kontante beholdning skal vre s minimal som muligt, idet foreningens aktiver skal indsttes p foreningens bankkonti.

Generalforsamling:

14
Generalforsamlingen er foreningens hjeste myndighed og p denne vlges alle bestyrelsens medlemmer.

15
Generalforsamlingen skal afholdes rligt, inden udgangen af november mned.

16
Generalforsamlingens afholdelse skal med angivelse af dagsorden, bekendtgres senest 14 dage forinden dens afholdelse, gennem offentlig annoncering i lokale aviser og/eller ugeblade.

17
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmdte stemmeberettigede medlemmer.

18
Stemmeberettigede er der har indbetalt medlemskort i Fodboldens Venner eller som ikke er i kontingent restance i Sus IF.

19
Der kan kun stemmes ved personligt fremmde.

20
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 r.

21
Alle forslag, der nskes behandlet p generalforsamlingen, skal vre skriftlige, og foreningens formand i hnde, senest 8 dage forinden dennes afholdelse.

22
Generalforsamlingen skal have mindst flgende dagsorden :
1. valg af dirigent og stemmetllere.
2. aflggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand (lige r)
6. Valg af vrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

23
Afgrelser trffes gennem hndsoprkning ved simpelt flertal. Ved vedtgtsndringer krves dog mindst 2/3 flertal af de fremmdtes og stemmeberettigedes afgivne stemmer. Ved personvalg skal svel forslag som afstemninger vre skriftlige. der kan dog dispenseres fra denne regel, sfremt kun en person er bragt i forslag.

24
P generalforsamlingen vlges foreningens formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2
bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle valg, dog undtaget suppleanter, er for 2 r.

Bestyrelsen fordeler efterflgende posterne sledes:
1 person som kasserer
1 person som sekretr

25
Der udfrdiges et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som efterflgende udsendes til foreningens bestyrelse.

26
Den valgte dirigent leder suvernt generalforsamlingen og underskriver, sammen med formanden det, af referenten udfrdigede referat, fra generalforsamlingen.

Ekstraordinr generalforsamling:

27
Ekstraordinr generalforsamling skal afholdes nr mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer anmoder skriftligt om dette. En sdan anmodning skal skriftligt sendes til formanden, og vre vedlagt forhandlingsemne. Bestyrelsen kan, til enhver tid, indkalde til en ekstraordinr
generalforsamling.

28
En ekstraordinr generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter anmodningen, og skal annonceres som nvnt, for en ordinr generalforsamlings vedkommende.

29
Der udfrdiges, og underskrives et referat, som nvnt for den ordinre generalforsamling, i 26.

Foreningens ophr:

30
Foreningens ophr kan kun besluttes, sfremt 3/4 af de fremmdte stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor. Opns denne majoritet ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, senest 30 dage efter.

P denne efterflgende generalforsamling vil almindeligt stemmeflertal, blandt de fremmdte,
stemmeberettigede medlemmer, vre afgrende for foreningens ophr.

31
I tilflde af foreningens ophr, tilfalder midler og rekvisitter Sus IF, til senere afhjlpning af fodbolden i Glums/Herlufmagle, i gl. Sus kommune.
Forinden nvnte deponering, skal alle gldsforpligtelser forsges, eller vre afviklet.

Vedtaget p den ordinre generalforsamling, den 30. november 1998, i Glums.
ndringer i 2 & 3 er vedtaget p ordinr generalforsamling, den 26. november 2001, i Glums.

udskrevet af FP. den 29.11.2001
Her loades formularen

MK2

Klub logo

Intersport

Nyt fra Indkast.dk


 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...